Hoogbegaafdencoach.nl maakt onderdeel uit van VANUIT JE HART coaching, training & advies en valt daarmee onder de algemene voorwaarden van VANUIT JE HART coaching, training & advies.

Algemene voorwaarden VANUIT JE HART coaching, training & advies

Versie geldig vanaf: 25 februari 2011 

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

 1. VANUIT JE HART: de eenmanszaak, VANUIT JE HART coaching, training & advies, statutair gevestigd te Baarn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 50543849.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan VANUIT JE HART een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten.
 3. Diensten: alle activiteiten die VANUIT JE HART uitvoert in opdracht van de Opdrachtgever. Hieronder valt zeker te verstaan doch niet uitsluitend: coaching, training en advies, zowel op locatie als via communicatie op afstand. Alsmede eventuele andere diensten die VANUIT JE HART levert aan de Opdrachtgever.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van VANUIT JE HART en tevens alle overeenkomsten die VANUIT JE HART aangaat met haar Opdrachtgever.
 5. Wanneer tussen de Opdrachtgever en VANUIT JE HART nadere bedingen worden overeengekomen, die afwijken van de in deze voorwaarden neergelegde bedingen, zullen bij strijdigheid de nader overeengekomen bedingen prevaleren boven hetgeen bepaald in deze voorwaarden.
 6. De door de Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met VANUIT JE HART
 7. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 8. In deze algemene voorwaarden kan het woord schriftelijk ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten.
 9. Indien VANUIT JE HART deze voorwaarden soepel toepast ten opzichte van Opdrachtgever, kunnen daar door de Opdrachtgever nimmer enige rechten aan ontleend worden.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

 1. Door VANUIT JE HART gedane aanbiedingen en/of offertes zijn dertig dagen geldig voor aanvaarding, daarna zijn zij van louter informatieve waarde.
 2. Prijzen in de door VANUIT JE HART gedane aanbiedingen of verstuurde offertes aan de Opdrachtgever zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief  eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reiskosten, tenzij anders aangegeven.

 Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst

 1. Overeenkomsten komen tot stand nadat Opdrachtgever een door VANUIT JE HART uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en de Opdrachtgever een door VANUIT JE HART uitgevaardigde opdrachtbevestiging ondertekend heeft.
 2. Mocht VANUIT JE HART om welke reden dan ook geen opdrachtbevestiging uitvaardigen zal een verzonden factuur als bevestiging gelden voor een tot stand gekomen overeenkomst.
 3. Indien Opdrachtgever tegen de hoogte van de factuur wenst te protesteren, dient hij dit schriftelijk en binnen zeven (7) werkdagen te doen.

Artikel 4 Rechten & verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt VANUIT JE HART in de mogelijkheid de diensten aan te bieden en uit te voeren.
 2. Opdrachtgever dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt is VANUIT JE HART gerechtigd de diensten voor de Opdrachtgever op te schorten of te beëindigen, zonder dat VANUIT JE HART daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van correcte informatie die noodzakelijk is voor een deugdelijke tenuitvoerlegging van de door VANUIT JE HART te leveren diensten. Opdrachtgever vrijwaart VANUIT JE HART voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 4. Opdrachtgever dient in overleg te treden met VANUIT JE HART over de locatie en datum waarop VANUIT JE HART aanvangt met de tenuitvoerlegging van diensten.
 5. Indien VANUIT JE HART door toedoen van de Opdrachtgever niet kan overgaan tot het leveren van diensten is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die VANUIT JE HART als gevolg daarvan zou mogen leiden.
 6. Opdrachtgever is verplicht om alle diensten en leveringen af te nemen zoals overeengekomen is in de offerte.
 7. Indien komt vast te staan dat er sprake is van een onrechtmatige daad of strafbaar gedrag van Opdrachtgever, is VANUIT JE HART gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Indien komt vast te staan dat daarvan geen sprake (meer) is, zal VANUIT JE HART haar dienstverlening zo snel mogelijk hervatten.
 8. De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, de werkwijze en omvang van de overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. De overeengekomen gewijzigde overeenkomst en/of uitvoering wordt als meer en/of minder werk verrekend.

Artikel 5 Annulering

 1. Indien de Opdrachtgever een opdracht annuleert of wijzigt is beginsel hetgeen bepaald in dit artikel van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen de Opdrachtgever en VANUIT JE HART.
 2. In dit artikel wordt onder aanvangsdatum verstaan de eerste dag (hetzij intake, hetzij training) van een traject, zoals omschreven in artikel 4, lid 4.
 3. In dit artikel wordt onder opdrachtwaarde verstaan het totaalbedrag voor het trainingstraject zoals genoemd in de opdrachtbevestiging.
 4. Annulering van een reeds tot stand gekomen overeenkomst kan uitsluitende schriftelijk worden gedaan. Bij annulering van een overeenkomst:
  • Tot 30 dagen voor aanvangsdatum dient de Opdrachtgever 0% van de opdrachtwaarde te vergoeden;
  • tussen 30 en 15 dagen voor aanvangsdatum dient de Opdrachtgever 50% van de opdrachtwaarde te vergoeden en
  • binnen 15 dagen voor aanvangsdatum dient de Opdrachtgever 100% van de opdrachtwaarde te vergoeden.
 5. Indien VANUIT JE HART coachwerkzaamheden verricht jegens een particulier die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, is, in uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 5, lid 4 de volgende annuleringsregeling van toepassing: 100% van het factuurbedrag zal door VANUIT JE HART in rekening worden gebracht indien annulering plaatsvind binnen 24 uur van de geplande coachafspraak.
 6. Wijziging of verschuiving van data van de zijde van de Opdrachtgever wordt, tenzij anders overeengekomen, als annulering aangemerkt.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door VANUIT JE HART, zal VANUIT JE HART in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de Opdrachtgever toerekenbaar zijn, in welk geval eventuele kosten van overdracht voor rekening komen van de Opdrachtgever.
 8. De Opdrachtgever is gerechtigd om een opgegeven cursist te laten vervangen door een andere cursist, mits deze andere cursist, indien er voor het volgen van de cursus bepaalde toelatingsvereisten zijn gesteld, voldoet aan deze vereisten en VANUIT JE HART bovendien voor aanvang van de cursus op de hoogte is gesteld van het feit dat een opgegeven cursist zal worden vervangen door een andere cursist.

Artikel 6 Rechten & verplichtingen VANUIT JE HART

 1. VANUIT JE HART zorgt voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door bekwame/deskundige personen.
 2. VANUIT JE HART heeft het recht derden te betrekken of in te schakelen bij de uitvoering van diensten, mits Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld.
 3. VANUIT JE HART is gerechtigd een gesloten cursusovereenkomst te annuleren, indien het aantal aanmeldingen voor het volgen van de cursus lager is dan het door VANUIT JE HART voor het geven van de cursus vereiste minimum aantal cursisten.
 4. Ingeval van een annulering door VANUIT JE HART als omschreven in het voorgaande lid, is VANUIT JE HART op generlei wijze schadeplichtig jegens de Opdrachtgever.
 5. VANUIT JE HART is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens die door de Opdrachtgever aan VANUIT JE HART zijn verstrekt.
 6. VANUIT JE HART zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal zonder toestemming van VANUIT JE HART aan derden geen mededeling doen over de aanpak VANUIT JE HART, haar werkwijze en dergelijke.

Artikel 7 Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten van VANUIT JE HART zoals rapporten of anderszins, door VANUIT JE HART ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan Opdrachtgever in het kader van haar dienstverlening, berusten uitsluitend bij VANUIT JE HART of haar licentiegevers.
 2. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren van de door VANUIT JE HART geleverde of ter beschikking gestelde zaken waarvan het intellectueel eigendom berust bij VANUIT JE HART, zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijk toestemming van VANUIT JE HART.
 3. Voor elke in strijd met artikel 7, lid 2 verrichte handeling is de afnemer een gefixeerde en direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van VANUIT JE HART om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 8 Facturatie & betaling

 1. VANUIT JE HART factureert tijdens of na afloop van de overeenkomst de door VANUIT JE HART gemaakte uren aan de Opdrachtgever.
 2. Door VANUIT JE HART verzonden facturen dienen door de Opdrachtgever binnen acht (8) dagen na factuurdatum te worden betaald aan VANUIT JE HART.
 3. Indien VANUIT JE HART de Opdrachtgever tijdens een lopende overeenkomst factureert en door toedoen van de Opdrachtgever, VANUIT JE HART haar uit hoofde van de overeenkomst toekomende bedragen niet tijdig toekomt, is VANUIT JE HART gerechtigd de diensten aan Opdrachtgever te staken tot het moment waarop Opdrachtgever